Topit moderně, bez emisí

Topit moderně, bez emisí

Když se podíváte v zimě na údolí, v němž se choulí vesnické domečky, je nad nimi zpravidla dým. Je to proto, že pevnými palivy stále topí více než půl milionu domácností.

Neekologické zdroje vytápění ale zatěžují životní prostředí a jeho stav negativně ovlivňuje zdraví lidí. Navíc účinnost kotlů na pevná paliva není tak vysoká jako je u moderních tepelných čerpadel. Kdo by chtěl udělat rekonstrukci otopného systému svého domu, se nemusí obávat vysokých nákladů, může počítat se státní podporou až 127,5 tisíce korun z programu, který spustil Státní fond životního prostředí.

Tepelná čerpadla jsou nenáročná na obsluhu, dají se ovládat z mobilního telefonu, lze na ně získat levnější tarif na elektřinu a nevydávají žádné lokální emise ani odpadní látky. Vyrábějí se v několika  typech, podle principu, na kterém pracují.

Tepelná čerpadla „země – voda“ využívají jako zdroj tepla energii obsaženou v zemi nebo ve spodní vodě. Ve výměníku tepla dochází k přenosu energie z primárního média do chladiva, chladivo se mění na plyn, je stlačeno v kompresoru a tím se zvýší jeho teplota. V kondenzátoru se ochladí a změní opět skupenství na kapalné. Energii přijalo topné médium, které slouží k vytápění, systému ohřevu vody nebo vzduchu. Tepelná čerpadla tohoto druhu mohou odebírat energii z plošného zemního kolektoru nebo geotermálního hlubinného vrtu.

Tepelná čerpadla „vzduch – voda“ využívají tepelnou energii z okolního vzduchu. Umisťují se mimo dům a dají se připojit na existující topný systém s radiátory. K přenosu tepelné energie dochází ve výparníku, chladivo cirkuluje v uzavřeném kruhu, ve výparníku přijme energii ze vzduchu a přejde do plynného stavu. Plyn je veden do kompresoru, tam se stlačí, zvýší se jeho teplota, pak se vede do kondenzátoru, kde předá energii topnému médiu. Teplota chladiva se sníží a to v kapalném stavu přechází přes filtry do ventilu. Tím dokončí jeden cyklus a znovu je dovedeno do výparníku.

Tepelná čerpadla „země – voda“ odebírají energii ze spodní vody, jejíž teplota se během celého roku pohybuje mezi 7 a 12 stupni. Jejich instalace je náročnější, vyžaduje povolení a musí splňovat předpisy, aby nedošlo k tak zvanému zkratování průtoku vody.

Tepelná čerpadla ale mohou být i ventilační. Zajišťují řízené větrání, tzv. rekuperaci tepla, a využívají energii z ventilačního vzduchu, jinak bez užitku vypouštěného ven.