Jaká jsou alternativní paliva, kde a jak se používají?

Jaká jsou alternativní paliva, kde a jak se používají?

Alternativní paliva jsou paliva či zdroje energie, které alespoň částečně slouží jako náhrada fosilních ropných zdrojů v odvětví dopravy. Podle dlouhodobé klimatické strategie Evropské komise do roku 2050 neexistuje jediné palivové řešení pro budoucnost nízkoemisní mobility. S největší pravděpodobností budou vyžadovány všechny hlavní alternativní paliva, a to v různé míře v každém z druhů dopravy.

Co jsou alternativní paliva?

Alternativní paliva definuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1804 ze dne 13. září 2023 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva a o zrušení směrnice 2014/94/EU. Alternativními palivy se podle čl. 2 odst. 4 Nařízení rozumí paliva nebo zdroje energie, které v rámci energie používané v dopravě slouží alespoň zčásti jako náhrada zdrojů fosilní ropy. Alternativní paliva mají potenciál přispět k dekarbonizaci dopravy a zvýšit environmentální výkonnost odvětví dopravy.

Alternativní palivo pro vozidla, vlaky, plavidla nebo letadla s nulovými emisemi je:

  • elektřina,
  • vodík,
  • amoniak (čpavek).

Obnovitelným palivem je:

  • palivo z biomasy, včetně bioplynu a biopaliva,
  • syntetické a parafinické palivo, včetně amoniaku, vyrobené z energie z obnovitelných zdrojů.

Neobnovitelné alternativní palivo a přechodné fosilní palivo je:

  • zemní plyn v plynné formě (stlačený zemní plyn, CNG) a ve zkapalněné formě (zkapalněný zemní plyn, LNG),
  • zkapalněný ropný plyn (LPG),
  • syntetické a parafinické palivo vyrobené z energie z neobnovitelných zdrojů.

Alternativní paliva: Použití

Mezi alternativní paliva pro vozidla (a rovněž vlaky, plavidla nebo letadla) s nulovými emisemi patří elektřina, čpavek a vodík.

alternativni palivo

Elektřina pro automobily pochází z nejrůznějších zdrojů – z elektráren spalujících fosilní paliva, obnovitelných zdrojů energie a jaderných elektráren. Elektrická vozidla nevypouštějí žádné škodliviny, zatímco hybridní konfigurace vyžadují méně ropy a snižují emise CO2. Čpavek může přispět k výraznému snížení celkových emisí CO2, jelikož jedinými vedlejšími produkty čpavku jsou voda a dusík. Vodík se často používá pro těžká silniční vozidla a je stále v počátečních fázích vývoje. Získává se z vody nebo organických sloučenin. Dopad vodíku na životní prostředí a jeho energetická účinnost závisí na způsobu jeho výroby – tedy na tom, zda byl vyroben z obnovitelných zdrojů, jako je slunce, vítr nebo bioplyn, nebo pomocí fosilních paliv.

Obnovitelná paliva zahrnují paliva z biomasy a biopaliva, syntetická a parafinická paliva, včetně již zmíněného čpavku, která jsou vyráběná z obnovitelné energie.

Biopaliva jsou biologicky odbouratelná paliva. Jsou vyráběná v tuzemsku z rostlinných olejů, živočišných tuků nebo recyklovaného tuku z restaurací. V současné době jsou jedním z nejdůležitějších typů alternativních paliv a představují 4,4 % spotřeby paliv v dopravě v EU. Pokud jsou vyráběna udržitelným způsobem, mohou přispět k výraznému snížení celkových emisí CO2. Existuje však riziko, že budou využívat půdu, která by jinak byla využita k jiným účelům, například k produkci potravin nebo plodin.

Existují i další paliva, která by mohla pomoci snížit emise na cestě k dosažení nulových emisí z dopravy. Jedná se o nízkouhlíková paliva na bázi zemního plynu.

neobnovitelne alternativni palivo

LPG neboli zkapalněný ropný plyn se získává z ropy a zemního plynu. V budoucnu také z biomasy. Vypouští o 35 % méně CO2 než uhlí a o 12 % méně CO2 než ropa. Nevypouští téměř žádné nebezpečné jemné částice do ovzduší. V některých zemích existuje dobře vybudovaná infrastruktura pro automobilový LPG, známý také jako autogas či autoplyn. S přísnějšími normami však nebude LPG schopen zajistit tak výrazné snížení emisí, jaké je potřeba. CNG neboli stlačený zemní plyn se vyrábí stlačováním zemního plynu, obvykle metanu. LNG neboli zkapalněný zemní plyn se vyrábí čištěním zemního plynu, obvykle metanu, a jeho přechlazením na kapalinu. Nemá výrazný potenciál snižovat emise, proto poslanci Evropského parlamentu jeho používání v silniční dopravě nepodporují. Syntetická a parafinická paliva se vyrábějí z biomasy nebo zemního plynu, ale také z rostlinných olejů nebo živočišných tuků.