S odpadem na skládku

S odpadem na skládku

Dovedete si představit, jak by to v přírodě vypadalo, kdyby všichni vyhazovali nepotřebné věci, kam by je napadlo? Všude by se povalovaly hromady starého nábytku, odpadu z kuchyní, obnošeného šatstva, papíru, skleněných lahví a hlavně plastu. Naštěstí se použité a už dávno nevyužívané věci dají vyvézt na skládku odpadů. Tam jsou odpady všeho druhu uloženy a dál se zpracovávají ty, které lze ještě k něčemu využít.

Je dobré organizované skládky využívat, je to zodpovědnější vůči přírodě a ostatním lidem. Navíc za nelegálně založenou skládku, tzv. černou, hrozí vysoké pokuty.

Skládky jsou obvykle určeny pro určitý druh nebo druhy odpadu. Jsou skládky komunálního, stavebního nebo průmyslového odpadu. Zvláštní pozornost se věnuje skládkám nebezpečného odpadu, které podléhají přísnému režimu. Jsou to například úložiště chemického nebo radioaktivního odpadu.

Ve městech a už také i v obcích se pravidelně vyvážejí kontejnery s plasty, obaly na nápoje, papírem, čirým a barevným sklem, někde také biologickým odpadem a textilem. Na skládku tedy přivážíme to, co se nedá roztřídit a vyhodit do běžně vyváženého odpadu. Jsou ti odpadní plasty, kaly, piliny, zbytky dřeva a odřezky, škvára, struska, beton, cihly, zemina, odpady z demolic, kaučuk, textilní materiály a odpad z čištění kanalizace. Některé odpady jsou přijímány zdarma, za jiné je třeba zaplatit. V každém případě vyplňuje každý, fyzická osoba i podnikatel, čestné prohlášení, že vyvážený odpad neobsahuje nebezpečné látky. Některé odpady, zejména stavební materiál, se na skládkách recyklují a potom prodávají.

U skládek bývají kompostárny, na které se mohou vyvážet kaly z praní, čištění a loupání, odpad z destilace lihovin, piliny a biologicky rozložitelný odpad kromě odpadu živočišného původu. Z těchto odpadů se vyrábí kompost, který se využívá jako organické hnojivo. Upravuje strukturu lehkých písčitých půd, přispívá k úpravě kyselé reakce v půdě, zlepšuje schopnost půdy držet vláhu a omezuje vyplavování živin. Je to látka pro přírodu jednoznačně prospěšná. Využívá se jak na zahrádkách a zemědělských pozemcích, tak při úpravě veřejné zeleně. Na větších plochách se aplikuje zpravidla na podzim pomocí rozmetadel, aby se rovnoměrně rozprostřel a potom se ihned zapravuje do půdy.