Co je to ekologická stopa, co ji ovlivňuje a jak ji snížit?

Co je to ekologická stopa, co ji ovlivňuje a jak ji snížit?

Ekologická stopa je jednotka, která porovnává činnost člověka a její dopad na ekosystém planety a trvalou udržitelnost. Určuje, kolik metrů čtverečních povrchu planety člověk potřebuje pro svůj život a různé činnosti. Koncept byl vytvořen za účelem zodpovězení otázky, zda lidé žijí v hranicích únosné ekologické kapacity či nikoliv, a současně schopnosti odhadnout dopad jednotlivých aktivit člověka na přírodu. Ideální je samozřejmě co nejnižší ekologická stopa. V jakých jednotkách se měří ekologická stopa a jak snížit ekologickou stopu?

ekologie

Co je to ekologická stopa?

Pojmem ekologická stopa, anglicky Ecological Footprint, rozumíme měřítko environmentálního dopadu lidské činnosti na planetu Zemi. Jedná se
uměle vytvořený nástroj, který měří, kolik plochy Země potřebuje člověk pro svůj život či k určité činnosti. Ekologická stopa zohledňuje plochy, které člověk využívá, lidskou spotřebu, přírodní zdroje a průmyslové znečištění.

Ekologická stopa bývá nazývána zelené účetnictví. Lze ji chápat jako účetní nástroj pro kvantifikaci ekologických zdrojů. Poptávku představuje právě ekologická stopa a nabídku představuje biokapacita.

Ekologická stopa na straně poptávky je souhrnným ukazatelem vlivu člověka na životní prostředí. Měří nároky jednotlivce, města či celé populace na přírodní zdroje a vyhodnocuje množství a tempo spotřeby těchto zdrojů. Hovoříme o zemědělských plodinách, produkci masa, spotřeba dřevu, palivu a tvorby prostoru pro městskou infrastrukturu a také produkci odpadu, především komunálního odpadu a vypouštění oxidu uhličitého do atmosféry (tzv. uhlíková stopa).

Biokapacita na straně nabídky znamená schopnost přírody pohlcovat a likvidovat odpady, které lidé produkují, a obnovovat zdroje a doplňovat to, co z ní lidé odčerpají. A to v rámci současné úrovně technologií a čerpání zdrojů. Biokapacita je totiž proměnlivá v čase z důvodu změny klimatu, managementu zdrojů a také toho, které části biosféry jsou považovány za užitečné vstupy do lidského hospodářství.

 

V jakých jednotkách se měří ekologická stopa?

Ekologická stopa, stejně jako biokapacita, je vyjádřena v jednotce globální hektar (gha). Každý globální hektar odpovídá jednomu hektaru biologicky produktivních ploch s globálně průměrnou produktivitou v daném roce.

Jak vypočítat ekologickou stopu? Výpočet ekologické stopy je založen na 5 předpokladech:

  • S rozumnou přesností lze odhadnout množství zdrojů, které člověk spotřebuje, a odpadů, které produkuje. Údaje o spotřebě lze získat z oficiálních statistik.
  • Zdroje a odpady lze převést na odpovídající plochy biologicky produktivní půdy, které jsou nezbytné k jejich zajištění. Základními typy produktivních ploch jsou orná půda, pastviny, lesní půda a produktivní vodní plochy. Do kalkulace dále vstupují plochy pro asimilaci oxidu uhličitého (CO2), jenž vznikne spálením fosilních paliv, zastavěné plochy a plochy na ochranu biodiverzity.
  • Tyto plochy lze vyjádřit ve stejných jednotkách, pokud bychom je setřídili podle produkce biomasy.
  • Každá taková plocha má specifické použití a každý standardizovaný hektar odpovídá stejnému množství biologické produktivity. Tyto hektary lze tak vzájemně sčítat. Celek tvoří celkovou poptávku lidstva po přírodních zdrojích.
  • Celkovou poptávku společnosti je možné porovnat s přírodní nabídkou ekologických služeb.

 

Jak může člověk ekologickou stopu ovlivnit?

Cílem (nejen) environmentálních aktivistů je co nejvíce odsunout den, kdy populace vyčerpá přírodní zdroje. Jako v mnoha oblastech je nutný krok shora, což například dokazují nařízení a zákony z posledních let. Neznamená to však, že by každý z nás neměl začít u sebe.

Není vaší povinností začít podnikat markantní kroky, ale každá změna má velký význam, především v dlouhodobém horizontu a pro budoucí generace. Místo toho, abyste do práce jeli autem, zvolte raději městskou hromadnou dopravu, jízdu na kole nebo chůzi. Snažte se snížit množství odpadu domácnosti, zejména co se jednorázových obalů týče. Místo toho, aby veškerá elektronika a spotřebiče byly neustále v zásuvce, investujte do kabelů s vypínačem přívody elektřiny. Díky kabelu nejen snížíte ekologickou stopu, ale také ušetříte finance za energii. Zaměřte se na lokální a regionální produkty, naopak co nejméně nakupujte exportního zboží.

Jak snížit svou ekologickou stopu?

Jestliže vás zajímá, jaká je vaše osobní ekologická stopa, použijte online Kalkulačku pro výpočet ekologické stopy. Výsledky vám mohou pomoci v tom, jak snížit ekologickou stopu, a nasměrovat vás správným směrem

uhlikova stopa