Národní zemědělské dotace 2024: Kdy a jak si o ně zažádat

Národní zemědělské dotace 2024: Kdy a jak si o ně zažádat

Zemědělství je pilířem české ekonomiky a hraje nezastupitelnou roli. Důležitost finanční podpory zemědělců nelze v žádném případě podceňovat, jelikož jsou zemědělské subjekty hlavními aktéry při zachování krajiny, biodiverzity a udržitelnosti půdních zdrojů. Zemědělské dotace jsou klíčem k udržení a rozvoji místní potravinářské produkce. Finanční podpora umožňuje investovat do moderních technologií a postupů, které snižují negativní vlivy zemědělství na životní prostředí. Národní zemědělské dotace poskytují vysokou finanční stabilitu. Jaké změny a výzvy nás čekají a co můžeme očekávat pro rok 2024? V dnešním článku vám představíme, jaké jsou dotace v zemědělství, jak dotace v zemědělství získat a kde o zemědělské dotace zažádat.

Jaké jsou dotace v zemědělství?

Systém zemědělských dotací v České republice se dělí na tři základní oblasti. První oblastí jsou tzv. nárokové dotace. Druhou představují nenárokové dotační tituly a třetí je oblast ryze národních dotací. Doplňkové dotační programy tvoří Společná organizace trhů, do kterých mimo jiné řadíme školní projekty podporující zdravou výživu dětí či mimořádné podpory vybraných komodit.

Dotační zdroje lze v ČR rozdělit na dvě základní skupiny, a to podle zdroje finančních prostředků. Od vstupu České republiky do Evropské unie jsou zemědělcům nabízeny evropské dotační programy. Ty jsou většinou z části kofinancované ze státního rozpočtu ČR. Jsou vhodně doplněny národními dotačními programy, které jsou naopak plně hrazeny ze státního rozpočtu. Administruje a vyplácí je Státní zemědělský intervenční fond (SZIF nebo také Fond).

Celkem je realizováno 23 základních dotačních programů a v jejich rámci je 99 dotačních titulů.

Národní zemědělské dotace

Národní zemědělské dotace primárně slouží k podpoře restrukturalizace a zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství a současně se podílí na rozvoji venkovského prostoru. Zemědělské národní dotace jsou financovány výhradně z národních zdrojů. Platí zde však povinnost oznámit jednotlivé programy, aby nedocházelo k narušení hospodářské soutěže společného evropského trhu.

Na základě změny zákona č. 252/1997 Sb., zákon o zemědělství a změny zákona č. 256/2000 Sb. o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu) od roku 2020 přešla administrace dotačních programů plně do kompetence Státního zemědělského intervenčního fondu.

Správa dotací se tak řídí Zásadami, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Vyjma dotačního programu 6. Genetické zdroje.

zemědělské dotace

Jak získat dotace v zemědělství?

Zemědělské dotace 2024 lze získat v případě, že je subjekt má na podporu nárok. Avšak pozor, na dotaci není právní nárok. Nárok vzniká v případě řádně a včas podané žádosti, splnění podmínek obecných a podmínek stanovených příslušným dotačním programem a umožnění kontroly. Kontrolu provádí Fond či specializovaný kontrolní subjekt a rozumíme jí administrativní kontrolu žádosti o dotaci, dále dokladů, které prokážou nárok na dotaci a ověření plnění podmínek dotace.

Dotace se stanovuje na základě sazby, nebo dle skutečně vynaložených uznatelných nákladů, a to v rozsahu uvedeném v jednotlivých programech. Výše dotace je stanovena na základě formuláře, který žadatel předloží, spolu s doklady prokazujícími nárok na dotaci, neuvede-li program jinak.

Kde žádat o zemědělské dotace?

Žádosti o dotaci, veškeré přílohy a doklady prokazující nárok na dotaci se podávají elektronicky. Žádat o zemědělské dotace je třeba učinit prostřednictvím Portálu farmáře SZIF.

Žádosti o národní zemědělské dotace 2024 je třeba podat v pevně stanoveném termínu příslušným dotačním programem. Pro každý program je období přijímání jiné – proto je nezbytné si pohlídat datum. Zároveň není doporučeno podávat žádosti v poslední den termínu, aby se předešlo

Jak uvádí některé dotační tituly, žádost o zemědělské dotace 2024 lze podávat už od letošního léta, jiné přijímají žádosti od září, října a listopadu a například tituly Podpora ozdravování polních a speciálních plodin v testování a ve šlechtění přijímají žádosti od 1. prosince 2023.

dotace zemědělství

Kdo má nárok na zemědělské dotace?

Žádost o zemědělské dotace 2024 je oprávněn podat ten subjekt, který splňuje pravidla pro poskytování dotací. Žadatel musí mít trvalý pobyt, sídlo či místo podnikání na území České republiky.

Nárok na poskytnutí zemědělských dotací pro rok 2024 má pak subjekt, který splňuje obecné podmínky a současně podmínky stanovené příslušným dotačním programem.

Pokud chcete být eko a zkusit spojeni fotovoltaiky se zemědělstvím, tak pro vás máme tento článek o Agrovoltaice.