Průmysl 4.0: Co to je a co nám tato revoluce může přinést?

Průmysl 4.0: Co to je a co nám tato revoluce může přinést?

Nové technologie rychle mění tvář naší ekonomiky i náš způsob života. Díky tomu se nacházíme ve čtvrté fázi průmyslové revoluce. Ta nepřináší zásadní změny pouze pro oblast průmyslové výroby – stojí sice v jejím centru, ale přesah je však mnohem širší. Jedná se o zcela novou filozofii přinášející celospolečenskou změnu a zasahující celou řadu oblastí od průmyslu, přes oblast technické standardizace, bezpečnosti, systému vzdělávání, právního rámce, vědy a výzkumu až po trh práce nebo sociální systém.

Co je průmysl 4.0?

Průmysl 4.0, anglicky Industry 4.0, německy Industrie 4.0, je známý též jako čtvrtá průmyslová revoluce. Průmysl 4.0 je označení pro nadcházející inovace a proměny výrobních procesů. Současný trend digitalizace a s ním související automatizace výroby umožňují kompletní propojení a automatizaci veškerých výrobních procesů a také služeb s nimi spojených.

Pro lepší pochopení konceptu průmyslu 4.0 si představte spojení virtuálního kybernetického světa se světem fyzické reality, co s sebou přináší významné interakce se světem sociálním. Z pohledu moderní teorie systémů se tak o průmyslu 4.0 hovoří jako o revoluci kyberneticko-fyzicko-sociální.

Základní vize čtvrté průmyslové revoluce se objevily v roce 2011. Pojem Industry 4.0 se objevil na počátku 21. století a zpopularizoval jej zakladatel a výkonný předseda Světového ekonomického fóra (WEF) Klaus Schwab v roce 2016.

Průmysl 4.0: Technologie

Jádro průmyslu 4.0 je založeno na informačních a kybernetických technologiích. Očekává se masové sdílení informacíkontinuální komunikace. Podpora komunikace tkví v kvalitní komunikační infrastruktuře, kterou je širokopásmový internet.

Dalšími významnými technologiemi průmyslu 4.0 jsou velká data (big data), autonomní roboti, senzory, cloudové výpočtydatová úložiště. Aditivní výroba, rozšířená realita a v neposlední řadě celá vědní disciplína kybernetikyumělé inteligence rovněž tvoří myšlenkové a technologické jádro průmyslu 4.0.

4.0 industry

Kolik bylo průmyslových revolucí?

Celkem lidstvo zažilo čtyři průmyslové revoluce:

1. průmyslová revoluce – mechanizace, vodní energie, parní energie;

2. průmyslová revoluce – masová produkce, montážní linky, elektřina;

3. průmyslová revoluce – počítače, automatizace;

4. průmyslová revoluce – kyberneticko-fyzikální systémy.

První průmyslová revoluce odstartovala v 18. století objevením parní energie a mechanizací výroby. Nasazení páry v oblasti průmyslové výroby bylo největším převratem při zvyšování produktivity lidské práce. Vynálezy (např. parník, parní lokomotivy) znamenaly zlepšení pohybu osob a zboží.

Druhá průmyslová revoluce začala v 19. století objevem elektrické energie a zavedením montážních výrobních linek. Henry Ford drasticky změnil proces automobilové výroby.

Třetí průmyslová revoluce započala v 70. letech 20. století zavedením částečné automatizace prostřednictvím paměťově programovatelných řídicích prvků a počítačů.

Aktuálně se nacházíme ve fázi čtvrté průmyslová revoluce. Ta se vyznačuje aplikací informačních a komunikačních technologií v průmyslovém prostředí. Výrobní systémy vybavené počítačovými technologiemi jsou doplněny o síťové připojení a internet.

Průmysl 4.0 v ČR

Iniciativu Průmysl 4.0 zpracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Schválila ji Vláda České republiky na svém zasedání v srpnu roku 2016. Dlouhodobým cílem průmyslu 4.0 je udržet a posílit konkurenceschopnost České republiky v době nástupu čtvrté průmyslové revoluce. Ta zásadním způsobem mění povahu průmyslu, energetiky, obchodu, logistiky a dalších částí hospodářství i celé společnosti.

Řada vyspělých zemí již příležitosti a hrozby změn v rámci čtvrté průmyslové revoluce pochopila. Přistoupila také k podpoře této revoluce v systémových opatřeních a z nich plynoucích dedikovaných programech. Česká republika proto na tyto trendy také reagovala, protože skýtají obrovské příležitosti z pohledu udržitelnostizvýšení produktivity průmyslové výroby a služeb a potažmo poptávky po kvalifikované práci. V opačném případě by České republice hrozila ztráta konkurenceschopnosti s velkými dopady nejen na zaměstnanost a produktivitu, ale celý rozvoj společnosti.

Hlavní myšlenkou Iniciativy Průmysl 4.0 je podchytit impulsy, které našemu průmyslu přináší tato filosofie systémového využívání, integrace a propojování nejrůznějších technologií při uvažování jejich trvalého a velice rychlého rozvoje. Stejně tak připravit pro průmyslovou výrobní i nevýrobní sféru podmínky k realizaci čtvrté průmyslové revoluce v ČR.

prumyslu 4.0

Průmysl 4.0: Cíle

Cílem Iniciativy Průmysl 4.0 je ukázat možné směry vývoje a nastínit opatření, která by mohla nejen podpořit ekonomikuprůmyslovou základnu ČR, ale též pomoci připravit celou společnost na absorbování této technologické změny. Průmysl 4.0 obsahuje základní informaci o nutnosti neodkladných změn vyvolaných nástupem čtvrté průmyslové revoluce a mapuje opatření na podporu investic, aplikovaného výzkumu a standardizace, zpracovává otázky spojené s kybernetickou bezpečností, logistikou i legislativou.

Průmysl 4.0: Přínosy

Naděje průmyslu 4.0 spočívají v jeho potenciálu zvýšit efektivitu výroby a kvalitu našeho života prostřednictvím nejmodernějších technologií. Se snem o realizaci těchto nadějí však jde ruku v ruce vědomí o potenciálních nebezpečích, které s sebou tato nová éra může nést. Velká moc přináší i velkou odpovědnost a ta bude ze strany nás, jakožto jednotlivců i celého lidstva, nezbytná k zajištění toho, aby průmysl 4.0 přinášel převážně pozitivní změny spíše než negativní.

Plánovaný Web 4.0 by měl přinést řadu výhod v podobě lepší personalizace, inteligentní analýzy dat a lepší konektivity. Jeho cílem je poskytovat plynulejší a na míru šité online služby s využitím vyspělých technologií, jako je umělá inteligence a internet věcí, k poskytování efektivnějších, intuitivnějších a pohotovějších webových služeb.