Stavba rybníka, úpravny vod i studny

Stavba rybníka, úpravny vod i studny

Specialisté na vodohospodářské stavby jsou velmi vyhledávanými odborníky. V rámci svého studia musí zvládnout ucelený základ nezbytných teoretických vědomostí a všeobecných technických poznatků v celé šíři oblasti stavebního inženýrství. Teoretickým základem studia jsou přírodní vědy, zejména disciplíny fyzikálně-matematické, prohloubené v oblasti hydrauliky a hydrologie. Absolvent vysoké školy je odborníkem, který v praxi zastává funkce, které vyžadují samostatné řešení složitých stavebně technických nebo manažerských problémů. Opírá se o hlubší znalosti vodohospodářského oboru i v širším technickém kontextu. Skutečným odborníkem se ale stane až po delší praxi, kdy má za sebou řadu realizovaných staveb.

K provedení stavby vodního díla je třeba mít povolení vodoprávního úřadu. Vodní díla jsou stavby, které slouží ke vzdouvání a zadržování vod, umělému usměrňování odtokového režimu povrchových vod, k ochraně a užívání vod a k nakládání s nimi. Vodními stavbami jsou přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže, stavby, jimiž se upravují koryta vodních toků, vodovodní řady, úpravny vod a čistírny odpadních vod, a také stavby, které ochraňují majetek a zdraví lidí před ničivými povodněmi. Za vodní stavby se považují i meliorační systémy, odkaliště a studny. Nejsou jimi jednoduchá zařízení k zachycení vody na pozemcích, žumpy, vodovodní a kanalizační přípojky.

Žádost o povolení stavby vodního díla podává právnická osoba nebo občan. K žádosti je třeba přiložit projektovou dokumentaci stavby společně s dalšími přílohami. Před zahájením stavby musí být vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby a souhlas stavebního úřadu.

Erudovaným a zkušeným odborníkem na vodohospodářství je na Plzeňsku Ing. Alfréd Samek. Nabízí projektování vodohospodářských staveb, inženýrskou činnost a také odborné poradenství v oboru. Kdo si služby Ing. Samka sjedná, může si být jist, že bude mít při provádění stavby nebo rekonstrukce zároveň odborný dohled.