Stavba bez starostí a stresu

Stavba bez starostí a stresu

Chystáte-li se stavět, potřebujete dobrého a spolehlivého projektanta a stavební dozor. Zcela určitě můžete v pohodě a bez nervů budovat s Inženýrskou, projektovou a stavební firmou Ing. Zdeňka Šťastného s Prahy 7. Svým zákazníkům nabízí kompletní dodávku staveb, projektů, inženýrskou činnost a stavební dozor v Praze a na Praze-východ.

Firma má více než dvacetiletou praxi ve stavebnictví, zabývá se výstavbou rodinných a bytových domů, stavbami občanské vybavenosti, stavbami pro podnikání i problematikou doplňkových staveb. Její prioritou je kvalita a spokojenost zákazníka. Postará se o všechna rizika, i o to, aby v případě úpadku dodavatele stavby investor utrpěl co nejmenší finanční ztráty.

Inženýrská činnost začíná kontrolou projektové dokumentace návrhu stavby a upřesněním všech potřebných podkladů a dokladů k územnímu řízení. Firma poradí, jaké posudky a mapové podklady bude třeba vypracovat, projedná návrh stavby s příslušnými orgány státní správy, zajistí výpis z evidence nemovitostí a také dohlédne na to, aby byly požadavky a připomínky úřadů zapracované do dalšího stupně dokumentace. Potom vypracuje návrh na vydání územního rozhodnutí, obstará rozhodnutí o umístění stavby a zkontroluje projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení.

Projektová činnost spočívá ve vypracování několika studií, ze kterých si klient vybírá. V další fázi je vypracován návrh stavby, dokumentace, návrh na vydání územního rozhodnutí a dokumentace na vydání stavebního povolení. Klient odsouhlasí cílovou podobu stavby a potom už sleduje, jak pokračují další etapy. Když se začne stavět, projektant vykonává autorský dozor, aby vše proběhlo přesně podle požadavku klienta. Technický dozor dohlédne na realizaci výstavby, na prováděné práce, jejich kvalitu i kvantitu podle projektu a kontroluje dodavatele stavby. Jeho úloha není jednoduchá, musí sledovat montážní deníky, dodržování předpisů na stavbě, kontrolovat hygienické předpisy a předpisy o požární ochraně a ochraně životního prostředí. Vše si na stavbě dokumentuje, aby mohl případné nedostatky prokázat dodavateli. Kontroluje řádné uskladnění materiálů a strojů, připravuje veškeré podklady pro odevzdání a převzetí stavby a pro kolaudaci. Práce nekončí ani po dokončení, ve stanovené lhůtě se  musí odstranit kolaudační závady, zpracovat geometrický plán a provést vklad do katastru nemovitostí.