Co to je skrývka ornice, jak se provádí a proč je důležitá?

Co to je skrývka ornice, jak se provádí a proč je důležitá?

Skrývka ornice znamená úpravy půdy, kde bude stát budoucí objekt. Každý stavebník má ze zákona povinnost skrývku ornice provést. Víte, co je to skrývka ornice, jak se provádí a proč je důležitá?

Co je ornice?

Ornice je svrchní část půdního profilu. Tato kulturní, úrodná vrstva půdy vzniká zemědělskou činností. Tím rozumíme, že je ornice soustavně obdělávána – oráním, obracením, kypřením. Ornice vzniká zapravováním organických a minerálních hnojiv a působením klimatických, biologických a chemických činitelů. Pokud je zapotřebí odejmout zemědělskou půdu například pro stavební účely, provádí se skrývka ornice.

Co je to skrývka ornice?

V zemědělství skrývka ornice znamená proces, kdy je sejmuta úrodná vrstva půdy. Provádí se v případě výstavby či těžby s cílem zajistit využití zemědělské půdy pro její původní účel.

Ve stavebnictví je skrývka ornice jedním z počátečních úkonů při stavbě objektu. Jedná se o základní úpravu pozemku, jehož opatřením je snaha zachovat či zlepšit půdní vlastnosti. Proces skrývky ornice je při výstavbě zcela nezbytný. Skrývku není možné provést před vydáním stavebního povolení a dokončena musí být před započetím prací na základové desce domu.

Skrývka ornice: Zákon

Před samotným zahájením stavby je podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon zakázáno stavět bez předchozí skrývky ornice. Ornici je třeba odstranit nejen pod samotným domem, ale rovněž pod ostatními objekty, jako je bazén, oplocení, cesty, zpevněné plochy, chodníky a příjezdové komunikace.

Podle § 8 zákona č. 334/1992 Sb., České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu jsou nejen při stavební činnosti a terénních úpravách všechny fyzické a právnické osoby povinny vyhodnotit předpokládané důsledky na zemědělský půdní fond a řídit se zásadami ochrany zemědělského půdního fondu. Důvodem je zabránit škodám na zemědělském půdním fondu popřípadě, aby tyto škody byly omezeny na minimum.

ornice

Fyzické a právnické osoby jsou tak při stavební činnosti a terénních úpravách zejména skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy. Popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy na celé dotčené ploše a zajistit jejich hospodárné využití nebo řádné uskladnění pro účely rekultivace anebo zajistit na vlastní náklad jejich odvoz a rozprostření na plochy určené orgánem ochrany zemědělského půdního fondu. A to pokud v odůvodněných případech tento orgán neudělí výjimku z povinnosti provést skrývku uvedených zemin. Za odůvodněný případ se považuje zejména odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu.

Proč je skrývka ornice důležitá?

Půda je tvořena zvětralými horninami, vodou, vzduchem a živými organismy. Tvoří se dlouhou dobu v závislosti na vnějších fyzikálních a chemických procesech. Je zásobárnou potravin pro náš celkový život. Cena zemědělské půdy stále narůstá, protože její podíl stále klesá hlavně výstavbou dálnic, nákupních center, parkovišť, nakonec i výstavbou rodinných domů. Je tak nezbytné zemědělskou půdu užívat co nejšetrnější i bez donucení zákona.

stavby skryvka ornice

Jak se provádí skrývka ornice?

Skrývka ornice je nutná k vyrovnání povrchu pozemku v místě stavby. Pomocí skrývky ornice může být pozemek pod stavbou vyrovnán do potřebné roviny.

S provedením skrývky ornice pomohou firmy, které provádí zemní práce. Před skrývkou ornice je nutné orientačně zakreslit dům na pozemek. Bagrista musí vědět, kde bude skrývku ornice provádět. Ze situačního výkresu stavebník vyčte vzdálenosti od hranic pozemku a označí obvodové zdivo na pozemek. Jelikož se jedná o hrubé vyznačení domu, nehraje se zde na přesnost. Naopak je vhodné přidat k obvodu domu nejméně 0,5 metru z každé strany, aby mohl geodet bez problémů přesně vytyčit dům do prostoru se skrytou ornicí. K vyznačení obvodu domu na pozemek se používá značící sprej nebo vápno.

Skrývka ornice se zpravidla provádí do hloubky 15–30 cm. Záleží samozřejmě na kvalitě půdy a složitosti terénu. Cena za skrývku ornice závisí na členitosti pozemku, kde bude skrývka provedena, a rovněž na ploše pozemku. Nejčastěji se cena skrývky ornice pohybuje okolo 5 000 Kč (rovinatý terén, standardně velký dům). Při poptávání firem je vhodné myslet i na vzdálenost firmy od pozemku. Cena se může při dopravě z větších vzdáleností zvýšit.