Plánování výroby: Proč je nutné a co dělá plánovač výroby

Plánování výroby: Proč je nutné a co dělá plánovač výroby

Plánování patří mezi klíčové manažerské funkce. Zastává v podniku důležitou činnost, která se zabývá tím, co a jak má být v budoucnosti dosaženo. Podnik k naplnění svých cílů a realizaci strategií vyžaduje krátkodobější plánování, které je podrobnější. Plánovací činnost má v podniku nepostradatelné místo, jelikož se stará o budoucí vývoj podniku. Plánování je základním výchozím bodem pro dosažení výkonu firmy. Článek má za úkol vysvětlit pojem plánování výroby, představit postup, předmět a nástroj plánování výroby a přiblížit, co dělá plánovač výroby.

Co je to plánování výroby?

Jak zní definice plánování výroby? Jednoduše lze říci, že plánování výroby neboli plán výroby je ukazatel konkrétních výrobků, v jakém množství a jakým způsobem budou vyrobeny a časový úsek, za jaký budou vyrobeny.

Před samotným plánem výroby pak ještě stojí plánování prodeje, který je součástí plánování marketingu. Ten poskytuje plány odváděné výroby, tedy konkrétní výrobní úkoly, které mají být splněny v určitém období, a to na základě znalosti potřeb a zdrojů. Po plánu výroby následuje plánování nákupu.

Plán výroby je možné stanovit na různě dlouhé období, tedy plánovací horizont. Z toho důvodu je plánování prováděno opakovaně, tedy na tzv. aktualizační období plánu. Při dalším plánování se již nepočítá s provedenými operacemi, ale do plánování vstupují další zakázky a operace. Toto je nazýváno klouzavý plán. Z hlediska délky plánovacího období, přesnosti a detailnosti plánu lze plány rozdělit na:

  • strategické,
  • taktické,
  • operativní.

Základní nástroj plánování výroby

Základním nástrojem plánování výroby je operativní plánování, jehož plány vznikají z plně poznaných zdrojů a za určitý časový úsek. Operativní plány umožňují rozvést dílčí úkoly nejen do jednotlivých dílen a pracovišť, ale i do sféry zásobování, dopravy apod.

Operativní plánování je značně ovlivněno typem výroby a řadou dalších činitelů. Ačkoliv je výroba různorodá, podnik by se měl při řešení jednotlivých úkolů rozhodovat podle výrobně-ekonomických cílů. Odborníci mezi tyto cíle řadí:

– minimalizace relevantních nákladů,

– minimalizace průběžných dob,

– maximalizace využití kapacit,

– minimalizace odchylek v termínech předávání ve výrobě a dodržení dodacích lhůt.

Předmět plánování výroby

Předmětem výrobního plánu jsou výrobky. To jsou zpravidla konečné produkty určené k prodeji, přičemž výrobní plán udává množství jednotlivého finálního produktu vyrobeného za určité konkrétní období. Operativní plán by měl vycházet z konkrétních úkolů (zakázek) na dané období a z reálné situace ve zdrojích, kterými mají být úkoly realizovány.

plan vyroby

Co dělá plánovač výroby?

Kdo je to plánovač výroby a co má plánovač výroby v popisu práce? Plánovač výroby, nebo také referent plánování, sestavuje podklady pro tvorbu plánů, provádí rozpisy jednotlivých položek na pracoviště nebo menší organizační celky. Připravuje a sestavuje dílčí části plánů a bilancí nákladů a výnosů v příslušných časových horizontech. Zpracovává návrh optimalizace a rozložení nákladů. Vedle toho má na starost vedení příslušné evidence.

Plánování výroby: Postup

Výroba v podniku představuje transformační proces. Proto z tohoto důvodu rozumíme plánováním proces přeměny, kdy zpočátku dochází k proměně plánu odbytu na plán výroby. Významnou součástí je opatření výrobního plánu výrobními kapacitami. Obslužné a pomocné činnosti by firma při plánování neměla opomíjet.

Plánování výroby zahrnuje:

  • rozhodnutí o výrobním programu (sortimentní skladba a objem výroby pro dané období) a
  • výrobním procesu (otázka výběru vhodné technologie výroby, surovin a materiálů).

Účelem a podstatou výrobního plánu je soustavné rozhodování o činitelích výroby tak, aby byla výroba úspěšná. Hledá se optimální kombinace výrobních faktorů s cílem použít co nejnižší náklady.

Pro efektivnější plánování výroby se v podnikové praxi často využívají známé techniky a metody založené na moderních softwarech pro řízení a ovládání materiálových toků ve výrobě. Jednotlivé fáze plánování a řízení výroby jsou pokryty do různé míry alternativními systémy, jejichž softwarová podoba je nabízena pod zkratkou PPC (Production Planning and Control) neboli systémy plánování a řízení výroby.

co dela planovac vyroby

Plánování výrobního programu

Výrobním programem lze rozumět souhrn výrobků, prací a služeb určených spotřebitelům. Výrobní program slouží k popisu předmětu výrobní činnosti. Na základě charakterizování tohoto programu podnik přesně ví, co, v jakém množství a čase, bude vyrábět.

Plánování výrobního procesu

Výrobní podniky se zaměřují především na zlepšování kvality a rychlosti plánovacího procesu, a to s podporou moderních softwarů typu APS (Advanced Planning and Scheduling).

Ve světě informačních technologií jsou standardem systémy pro plánování a řízení podnikových zdrojů – tzv. ERP systémy (Enterprise Resource Planning). ERP systémy automatizují a integrují vnitropodnikové procesy a dodávají aktuální informace k ekonomickým analýzám.

Běžně využívaným softwarem pro projektový management je systém SAP (Strategic Advantage Profile), který poskytuje informace o průběhu projektu, nákladech, či materiálovém hospodářství aj. Výstupem je celkové shrnutí diagnóz veškerých interních faktorů, jako jsou marketing, technický rozvoj, výroba, zdroje a finance.