Komunitní energetika přinese od července 2024 sdílení elektřiny

Komunitní energetika přinese od července 2024 sdílení elektřiny

Česká legislativa přináší nový termín, kterým je komunitní energetika. Od letošního roku je možné elektřinu sdílet mezi více subjekty, aniž by kvůli tomu musela být založena administrativně náročná společenství. Pro firmy se navíc možnost sdílet elektřinu může stát novým zaměstnaneckým benefitem. Praktickému využití výhod komunitní energetiky však v současnosti brání chybějící prováděcí předpisy. Jak funguje sdílená energie? Kdy bude komunitní energetika?

Komunitní sdílení elektřiny

Na začátku roku 2024 přišla dlouho očekávaná novela zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (dále jen „energetický zákon“). Tato novela je známá jako Lex OZE II.

Do české právní úpravy energetiky přináší nové možnosti sdílení elektřiny, především tzv. komunitní energetika. Komunitní energetika je proklamovaný výrazný krok k decentralizaci celé energetiky. Novela nabyla účinnosti 1. 1. 2024, přičemž její stěžejní téma – sdílená elektřina – má nabýt účinnosti ke dni 1. července 2024.

Komunitní energetika

Energie bude možné sdílet ve dvou formách. Tou první jsou energetická společenství. Půjde o větší, lokální společenství, která mohou zahrnovat obce, organizace, firmy a domácnosti. Ti všichni se navzájem podělí o energii, kterou si vyrobí.

Další formou komunitní energetiky je sdílení energie mezi několika vlastními domácnostmi. Dejme tomu, že si vyrobíte určité množství elektřiny díky fotovoltaické elektrárně na střeše svého domu a část této energie využijete například na chatě nebo ji nasdílíte pro domácnost jiného člena rodiny v úplně jiném regionu v ČR.

sdileni elektriny

Sdílená elektřina

Od ledna 2024 je z právního hlediska možné zakládat tzv. energetická společenství. Ta jejich členům umožní společně instalovat a provozovat obnovitelné zdroje elektřiny a především mezi sebou elektřinu sdílet. Na plody sdílení elektřiny si však zájemci budou muset ještě počkat. Konkrétní podmínky sdílení totiž upravuje vyhláška o pravidlech trhu s elektřinou, která je nyní v konzultačním procesu.

LEX OZE II přináší:

  • Definice a podmínky založení energetického společenství. V účinnosti od 1. ledna 2024. Energetické společenství bude určené pro sdílení energií v rámci větších skupin. Konkrétně podle zákona půjde až o 1000 členů. Ti mezi sebou budou moci sdílet energie, které vyrobí ze společných výroben.
  • Možnost sdílení elektřiny. V účinnosti od 1. července 2024. Praktické aspekty budou řešit prováděcí vyhlášky.
  • Práva a povinnosti energetických společenství.

Jak funguje sdílená energie?

Sdílení elektřiny představuje možnost sdílet vyrobenou elektřinu do jiných odběrných míst výrobce anebo jiných osob. Jednat takto lze pouze za komerčních podmínek, které stanoví strany takového sdílení. Činit tak mohou úplatně či bezúplatně, pokud se bavíme o silové elektřině, respektive o ceně za komoditu jako takovou.

Sdílení elektřiny bude možné pouze z předávacích místdo předávacích míst s průběhovým měřením. Novela energetického zákona stanoví, že každý, kdo hodlá využít právo na sdílení elektřiny, má právo na instalaci průběhového měření provozovatelem distribuční soustavy ve lhůtě 3 měsíců ode dne podání žádosti. Provozovatel distribuční soustavy na svůj náklad zajistí instalaci průběhového měření a bude jej udržovat v případě odběrných míst bez výrobny elektřiny nebo odběrných míst s výrobnou elektřiny s instalovaným výkonem do 50 kW.

sdilena elektrina

Dalším předpokladem pro sdílení elektřiny bude registrace přiřazení předávacích míst do skupiny sdílení u tzv. datového centra, včetně přiřazení způsobu alokace sdílené elektřiny. Registrace přiřazení a ukončení přiřazení předávacích míst budou bezúplatné. Předávací místa ke sdílení bude možné přiřadit pouze do jedné skupiny sdílení bez ohledu na to, zda se jedná o přiřazení předávacího místa do skupiny sdílení mimo společenství nebo ve společenství. Každý účastník sdílení si tedy bude muset pro každé jedno předávací nebo odběrné místo vybrat vždy pouze jednu skupinu určenou pro sdílení a nebude tak možné kombinovat.

Při sdílení elektřiny budou mít účastníci sdílení právo využívat distribuční a přenosovou soustavu, za jejíž zajištění budou ale nadále povinni platit regulovanou cenu (tzn. za zajišťování přenosu / distribuce elektřiny).

Kdy bude komunitní energetika?

Komunitní sdílení elektřiny bude možné od 1. července 2024, kdy sdílení elektřiny novelizací nabude účinnosti.