Jak funguje ekologické zemědělství a jak získat certifikát bio

Jak funguje ekologické zemědělství a jak získat certifikát bio

Ekologické zemědělství má více pozitivních účinků na ochranu přírodních prvků a na krajinu než zemědělství konvenční. Více respektuje ochranu přírody a krajiny. V jeho rámci je větší biodiverzita flóry a fauny, vyšší obsah organické hmoty v půdě, větší oživení půdy a vyšší biologická aktivita. Půda má také větší potenciál k ochraně před erozí. Při ekologickém způsobu hospodaření také nedochází ke kontaminaci podzemních vod pesticidními látkami, množství vyplavovaných dusičnanů je stejné nebo nižší. Jak se stát ekologickým zemědělcem? Co je to eko farma? Jak získat certifikát bio?

eko farma

Co je to ekologické zemědělství?

Ekologické zemědělství je zvláštním druhem zemědělského hospodaření, který dbá na životní prostředí a jeho jednotlivé složky. Stanovuje omezení či zákazy používání látek a postupů, které zatěžují, znečišťují nebo zamořují životní prostředí nebo zvyšují rizika kontaminace potravního řetězce. Ekologické zemědělství zvýšeně dbá na vnější životní projevychování a na pohodu chovaných hospodářských zvířat.

Ekologické zemědělství se vyznačuje šetrnými zpracovatelskými postupy při výrobě potravin s vyloučením použití chemicko-syntetických látek. Ekologické zemědělství a výroba biopotravin jsou v celém procesu kontrolovány specializovanou nezávislou kontrolou, po certifikaci jsou biopotraviny označeny a takto odlišeny od ostatních potravin.

Ekologické zemědělství je přesně definovaný způsob zemědělského hospodaření, jehož začátky se datují již do první poloviny dvacátého století. V České republice se však s větším ohlasem setkalo teprve nedávno – základy ekologického zemědělství zde byly fakticky položeny samotnými zemědělci až před revolucí v roce 1989.

Hlavní roli pro rozvoj a koncepci ekologického zemědělství v ČR má Ministerstvo zemědělství (MZe), kde byl zřízen samostatný Odbor environmentální a ekologického zemědělství. Ekologické zemědělství je právně upraveno zákonem č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ekologickém zemědělství“).

Co je to eko farma?

Eko farma neboli ekologická farma je takový zemědělský podnik, který hospodaří ekologickým způsobem. Eko farma používá pouze přírodní produkty, nikoli chemické prostředky. Eko farma svým hospodařením neškodí našemu zdraví, přírodě a respektuje přirozené principy a postupy.

Hospodařit ekologicky znamená dodržovat zásady, pravidla a požadavky ekologického zemědělství. Všichni, kdo se chtějí stát ekologickými zemědělci, by se měli pečlivě seznámit s příslušnými právními předpisy, aby si byli plně vědomi svých povinností. Jak se stát ekologickým zemědělcem?

Jak se stát ekologickým zemědělcem?

Všichni výrobci potravin, zpracovatelé nebo obchodníci, kteří chtějí uvádět na trh své potraviny jako ekologické, musí být registrováni u kontrolní agentury. Kdo chce být ekologickým zemědělcem, musí disponovat osvědčením od daného kontrolního subjektu.

Všechny zemědělské podniky, které se chtějí věnovat ekologickému zemědělství, musí projít procesem zvaným „přechod na ekologickou produkci“. Během tohoto období se již používají metody ekologické produkce, nicméně výsledné produkty jako ekologické prodávat nelze. Délka tohoto přechodného období závisí na druhu daného ekologického produktu:

  • 3 roky pro bobuloviny, stromové ovoce a vinnou révu;
  • 12 měsíců pro chov prasat a drůbeže;
  • 2 roky pro jednoleté krmné plodiny pro přežvýkavce.

Co je to bio?

Pouze potraviny, které jsou vyrobené z produktů kontrolovaného ekologického zemědělství, mohou nést označení BIO. Bioprodukty jsou suroviny živočišného i rostlinného původu, které splňují podmínky uvedené v zákoně o ekologickém zemědělství a v Nařízení Rady 2092/91 ES.

Co musí splňovat bio? Obecný předpoklad je takový, že jsou biopotraviny pro nás zdravější a šetrnější k přírodě i zemědělským zvířatům. Pro výrobu a produkci se nesmějí používat chemické přípravky, hnojiva minerálního původu, hormony nebo pesticidy ani geneticky změněné látky, které se v zemědělství běžně používají.

Eko farma musí být pod dohledem kontrolních akreditovaných organizací, které se starají o to, aby eko farmáři dané podmínky skutečně dodržovali. Pokud je vše v pořádku, mohou své produkty označit jako BIO.

Jak poznat bio produkt? Každá potravina, která je označená slovem BIO (nebo jiným odkazem na způsob produkce v ekologickém zemědělství), musí být na obalu opatřena kódem organizace, která provedla kontrolu. Díky tomuto kódu lze na stránkách jednotlivých kontrolních organizací snadno dohledat, zda výrobek skutečně prošel kontrolou.

V ČR jsou biopotraviny kontrolovány třemi organizacemi:

  • ABCert AG – kód na obalu: CZ-BIO-002
  • BIOKONT CZ – kód na obalu: CZ-BIO-003
  • KEZ, o.p.s. – kód na obalu: CZ-BIO-001

Kódy těchto organizací navíc musejí být současně doplněny grafickým znakem – tzv. „biozebrou”. Biozebra je celostátní ochrannou známku pro bio potraviny. Toto národní logo se používá k označení produktů ekologického zemědělství. Certifikát vydávají nezávislé kontrolní organizace. Udělena je pouze v případě, že produkt splňuje veškerá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství.

biopotraviny

Jak získat certifikát bio?

Každý certifikát bio neboli Certifikát o původu bioproduktu, biopotraviny a ostatního bioproduktu má vlastní registrační číslo. Certifikát vystavený kontrolními organizacemi, které mají smlouvu s Ministerstvem zemědělství se musí řídit ve vztahu k vystavení certifikátu zákona o ekologickém zemědělství. V ustanovení § 22 je uvedeno, že Certifikát bio vydá pověřená osoba, jíž je kontrolní organizace, s platností nejméně na jeden rok, nejdéle však na 15 měsíců.

Certifikát je vystaven buď na jednotlivé bioprodukty či biopotraviny, nebo na skupiny bioproduktů, (ovoce, zelenina, zrniny) či skupiny biopotravin (těstoviny, mléčné výrobky, nealkoholické nápoje). Každá ze 4 schválených kontrolních organizací pro ekologické zemědělství má svůj systém pro vystavení certifikátu.

V určitých případech může nastat situace, že má eko zemědělec certifikát vystavený na skupinu bioproduktů bez další specifikace jednotlivých druhů. V tomto případě platí dotační podmínka celofaremnosti. Zemědělec tak nemůže souběžně obhospodařovat konvenční pozemky.

Výjimkou je situace, kdy zemědělec nečerpá dotace – pak platí pravidla zákona o ekologickém zemědělství, který říká, že není povoleno pěstovat stejný druh plodiny v bio i konvenčním režimu. V tomto případě může zemědělec některé druhy zeleniny pěstovat ekologicky a jiné druhy konvenčně. Pak vstupuje do hry důvěra odběratele – pokud je se zeleninou spokojený a nechce dodavatele měnit, má možnost si k zemědělci zajet a přesvědčit se o způsobu pěstování na místě.