Kdo všechno musí být u stavby

Kdo všechno musí být u stavby

Pro projekty, které jsou finančně podporované z prostředků EU je pro jejich stavbu potřeba mít zajištěného správce stavby. Ten zabezpečuje řádné, efektivní a ekonomické provádění stavebních prací podle schválené projektové dokumentace a soutěžní ceny. Dále zajišťuje jejich důslednou kontrolu pro objednatele stavby, a to v návaznosti na uzavřenou smlouvu, obchodní podmínky a všechny další požadavky uvedené ve stavebním povolení.

V praxi poté společnost, která zajišťuje správce stavby postupuje podle určitých pravidel. Nejdříve sestaví projektový tým odborníků s potřebnou kvalifikací a zkušenostmi, dále řeší vztahy investora, konzultanta a zhotovitele stavby při zahájení v průběhu ale i u dokončení stavby. Dále kontroluje a řídí průběh změnového řízení, řeší případné spory a připravuje kontrolní dny, které jsou nástrojem konzultanta pro řízení průběhu stavby. Také vypracovává vstupní zprávu, která obsahuje hodnocení aktuálního stavu a popisuje způsob práce týmu. Mimo to zpracovává i měsíční zprávy, které jsou zdrojem informací pro zadavatele stavby a dozorující agentury. Měsíční zprávy jsou též podkladem pro zpracování závěrečného vyhodnocení stavby. Nakonec vypracovává závěrečnou zprávu po dokončení stavby a případně zajišťuje reklamace a uplatnění záruk za provedení díla.

Dále by na stavbě neměl chybět koordinátor BOZP, který zajišťuje koordinaci bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništi od fáze přípravy až do realizace stavby a tím naplňuje povinnost danou zákonem a chrání klienta před sankcemi plynoucími z tohoto zákona.

Ve fázi přípravy stavby se potom neobejdete například bez geodetických prací, v průběhu přípravy a realizace projektové dokumentace budete potřebovat investorsko-inženýrskou činnost, u stavby také autorský dozor, technický dozor stavebníka a případně poradenskou činnost.