Jak probíhá projektování pozemních komunikací a následná stavba?

Jak probíhá projektování pozemních komunikací a následná stavba?

Projektování jakýchkoliv staveb je nelehkým úkolem pro odborníky. Před samotnou výstavbou je třeba vypracování architektonické studie, následně je nutné vypracovat všechny stupně projektové dokumentace. Neopomenutelnou součástí procesu je inženýrská činnost, kdy jsou zajišťovány veškeré vyjádření dotčených orgánů a správců sítí a všech účastníků v povolovacím procesu stavby. Samotný povolovací proces totiž často zabere mnoho času, jelikož v průběhu územního řízení s cílem získání stavebního povolení figuruje mnoho osob a úřadů a člověk se musí veškerou touto administrativou trpělivě „prokousat“. Kolaudační rozhodnutí bývá zpravidla tou poslední instancí.

V případě projektování pozemních komunikací je tomu podobně. A co si lze pod pojmem pozemní komunikace vše představit? Jde o všechny silnice a dálnice, křižovatky, silnice vedoucí přes mosty, tunely apod. Při procesu projektování je tedy potřeba zohlednit celou řadu proměnných jako jsou novely zákonů, metodika stavby anebo stavební podmínky. Pokud stavba komunikace zahrnuje stavbu mostu či tunelu, je potřeba zapojení většího počtu specializovaných týmů a odborníků. Výkresová dokumentace tvoří jádro celého projektování, při tvorbě plánů se projektanti kromě vrstevnicových plánů mohou spoléhat také na 3D modely. Před výstavou je nutné zohlednit budoucí případné odvodnění pozemních komunikací a další objekty na pozemních komunikací. V neposlední řadě nelze zapomenout na bezpečnost provozu v průběhu stavby ale i budoucí bezpečnost na vozovce, při stavbě je tedy dbáno na zajištění dostatečného rozhledu pro řidiče a ostatní účastníky provozu.

Na samotnou stavbu je dohlíženo z pozice autorského dozoru, ale měl by být prováděn také technický dozor stavebníků, který má za cíl hájit zájmy investora ve směru k ostatním účastníkům stavebního procesu. Při realizaci stavby by tedy měla být zajištěna odborná kontrola technického provedení, kterou má zpravidla na starost koordinátor dohlížející současně také na bezpečnost práce. U projektování a pozdější stavbě je nutností geotechnického monitoring.