Jak je to s revizemi tlakových nádob

Jak je to s revizemi tlakových nádob

Provoz tlakových nádob se řídí podle celé řady norem, vyhlášek a předpisů. Při nakládání s nimi je potřeba mít všechny tyto předpisy na paměti, dodržovat bezpečnost práce a také dodržovat termíny revizí a tlakových zkoušek stanovených technickými normami. Tyto revize jsou nutné pro zjištění stavu technických nádob a zajištění jejich bezpečného provozu. Revize je vždy nutné svěřit specializované firmě, která má odborně proškolený personál i potřebné technické vybavení. Revizní technik provádějící revize tlakových nádob musí mít osvědčení o odborné způsobilosti. Technik musí vždy výsledek revize zapsat a vystavit revizní záznam.

U stabilních tlakových nádob je vícero druhů revizí a zkoušek. Výchozí revize se provádí ještě před uvedením nádoby do provozu u nádob nových, rekonstruovaných a opravených nebo když dojde ke změně jejího použití nebo k přemístění. Dva týdny po uvedení nádoby do provozu následuje první provozní revize. Při ní se kontroluje stav tlakové nádoby, její údržba a dokumentace, způsob provozu, čitelnost výrobních štítků ale i okolí nádoby, způsob přístupu k ní, čistota a v neposlední řadě i způsobilost obsluhy tlakové nádoby. Tyto provozní revize se provádějí každý rok s přihlédnutím ke stavu a stáří tlakové nádoby. U zásobníků LPG a chladících zařízení to je každé dva roky.

Vnitřní revize, při které se nádoba kompletně vypustí a kontroluje se její vnitřek z hlediska usazenin nebo koroze. Vnitřní revize se podle stavu a stáří nádoby provádějí ve lhůtě ne delší než pět let. nejdéle každých devět let se provádí také tlaková zkouška zkušebním přetlakem. každé tři roky je poté nutné, aby se obsluha nechala přezkoušet a absolvovala školení od revizního technika. Nezapomínejte že i propan-butanové lahve potřebují pravidelné revize. Revize propan-butanu provádějí specializované servisy a běžné PB lahve jsou použitelné maximálně deset let od polední revize.